Stöd genom vårdnadstvist
Kostnadsfri rådgivning

Advokater med expertis inom familjerätt och frågor som rör vårdnad

Stöd genom vårdnadstvist
Kostnadsfri rådgivning

Advokater med expertis inom familjerätt och frågor som rör vårdnad

Ensam vårdnad – juridisk hjälp i en svår tid

Tyvärr hamnar många föräldrar i dag i en situation där de känner att de behöver ansöka om ensam vårdnad om sitt eller sina barn.

Att man inte alltid lyckas få ett förhållande att fungera är förståeligt, men många föräldrar lyckas ändå kommunicera tillräckligt bra för att fortsatt ha gemensam vårdnad om barnen. Om man trots allt skulle hamna i ett läge där det är ohållbart med gemensam vårdnad är det viktigt att på ett tidigt stadium söka juridisk hjälp för att få stöd och den expertis som krävs för att kunna ta nästa steg och begära ensam vårdnad.

Vi bistår dig vid en eventuell vårdnadstvist samt med övriga juridiska frågor inom familjerätt och vårdnad. Kontakta oss gärna för inledande gratis rådgivning på telefonnummer: 08-20 71 20. Det går också bra att fylla i kontaktformuläret direkt på vår kontaktsida

Varför ansöka om ensam vårdnad?

I fall där det förekommer våld eller hot om våld, sexuella övergrepp eller missbruksproblematik finns det starka skäl att överväga att ansöka om ensam vårdnad.

Ett annat skäl kan vara om den andra föräldern hotar att ta barnen ifrån dig genom att flytta till annan ort inom eller utom landet och förhindra att du får umgås med dem.

Om den andra föräldern hotar att ta barnen ifrån dig eller något liknande inträffar är det viktigt att du tar hjälp omedelbart för att hitta en lösning som skyddar både dig och barnen.

Att ansöka om ensam vårdnad kan även fungera som en sista utväg om den ena föräldern helt brister i sitt ansvar eller när kommunikationen inte längre fungerar mellan föräldrarna. Dock är det viktigt att tänka på att det alltid är barnens intressen som ska vara i fokus när man diskuterar vårdnad och umgänge.

Juridisk rådgivning oumbärlig

Oavsett om en av föräldrarna får ensam vårdnad om barnen försöker man så långt det är möjligt att hitta lösningar där båda föräldrarna fortsatt har rätt till umgänge med barnen.

Eller snarare att barnen har rätt till umgänge med föräldrarna, det är trots allt barnens rättigheter och trygghet som skall stå i första rummet. Umgängesrätt är inte samma sak som vårdnad och vi hjälper gärna dig att hitta en bra lösning som passar alla inblandade parter och som är den som är allra bäst för barnen.

barn på lekplats

Om du hamnar i en situation där kommunikationen med den andra vårdnadshavaren inte längre fungerar rekommenderar vi att du kontaktar oss på MTA för juridisk rådgivning. Vi har många års erfarenhet av familjerättsliga mål och kan hjälpa dig med de steg du behöver ta för att komma vidare.

Vår målsättning är att vara en lite mänskligare advokatbyrå, en partner som lyssnar på dig och sätter sig in i din situation. Vi ger dig råd och kan bistå dig i en eventuell rättsprocess. Ta kontakt med oss för ett inledande samtal så kan vi tillsammans lägga upp en plan för hur vi kan hjälpa dig med vårdnadsfrågor eller övrig familjerätt. 

Ensam vårdnad aldrig ett förstaval

Generellt ses ett beslut om ensam vårdnad som en sista utväg. Ett beslut som fattas när kommunikationen mellan föräldrarna inte fungerar eller om en av föräldrarna helt brister i sitt ansvar.

För att ändra vårdnaden krävs ett domstolsbeslut som fattas efter att någon eller båda av föräldrarna fört frågan om vårdnad på tal genom en stämningsansökan. Även en domstol kan väcka frågan om vem som ska ha vårdnaden om ett barn.

Viktigt är att domstolen ska se till barnets bästa när beslutet om vårdnad ska tas. Anledningar till att ensam vårdnad föredras kan vara bland annat att det förekommer våld i relationen, att en förälder brister i ansvar för barnet, att föräldrarna har svårt eller omöjligt att samarbeta eller liknande fall där barnets bästa åsidosätts.

Vi erbjuder juridisk expertis

Vi hjälper dig gärna att reda ut begreppen för att du ska kunna få kunskap och insikt om såväl dina rättigheter som dina skyldigheter.

Vi står även till förfogande när det kommer till rättslig representation. Ta kontakt med oss redan idag så kan vi boka in ett första möte! Vid en vårdnadstvist är det vanligt att alla inblandade parter bli dränerade på energi. Därför är det extra viktigt att du får hjälp och stöd under tiden så att du orkar stå upp för dina och barnets rättigheter. Vi står vid din sida genom hela processen och ser till att allting går rätt till.

Vad menas med ensam vårdnad?

Det kan som sagt vara svårt att hålla isär begreppen när det kommer till familjerättsfrågor. Ensam vårdnad innebär exempelvis inte att man har ensam umgängesrätt och att den andra föräldern inte har möjlighet att träffa barnet. Ensam vårdnad innebär istället att man som enda person har ansvar för frågor som rör barnets vardag och dess juridiska rättigheter och skyldigheter exempelvis gällande sjukvård, skolgång samt kontakter med myndigheter.

Umgänget regleras således inte av ensam vårdad utan diskuteras fram under vårdnadsförhandlingarna separat från beslutet om vårdnad. Vanligast är att barnet har rätt till umgänge med båda sina föräldrar oavsett vem som har vårdnad. Hur det umgänget ska läggas upp beslutas med barnets bästa i åtanke om det är så att föräldrarna inte kan komma överens på egen hand.

Ta första kontakten redan idag

Väljer du att ta kontakt med oss redan idag kan vi erbjuda en första kostnadsfri rådgivning där vi tillsammans diskuterar ditt fall och hur du vill gå vidare med det. Vi har förståelse för att det är en känslig process att gå genom när man hamnar i en vårdnadstvist och gör vårt yttersta för att erbjuda en trygg miljö där du kan känna tillit.

Vi kan även bistå med rådgivning gällande finansiering av den juridiska hjälpen. Har du en hemförsäkring finns vanligtvis rättsskydd inkluderat och i vissa fall av vårdnadsfrågor finns det även möjlighet att få allmän rättshjälp. Våra jurister och advokater har goda kunskaper om hur de kan hjälpa dig med finansieringsfrågan.  

Artiklar om vårdnadsfrågor

Socialtjänstens roll i en orosanmälan

8 nov 2021

När Socialtjänsten får in en orosanmälan är det det deras skyldighet att utreda och vidta de åtgärder som behövs för att skydda barnet. Samma dag som anmälan kommer in skall man göra en bedömning ifall barnet är behov av direkt skydd, som till exempel om anmälan gäller våld i hemmet. Beslutet att inleda en utredning [...]


Vem bestämmer vilken skola barnet ska gå i?

14 sep 2021

Skilsmässor och de vårdnadstvister som inte sällan blir följden av dessa leder till en hel del svåra beslut när det handlar om barnen. Vart ska barnen bo, hur ska tiden med barnet fördelas mellan föräldrarna. Det uppstår många olika praktiska problem när föräldrar har gemensam vårdnad. Här ska vi titta på en fråga som ofta [...]


Barnbidrag – regler, fördelning, flerbarnstillägg

16 jul 2021

Barnbidraget är ett välkommet ekonomiskt tillskott till barnfamiljen. Men hur fungerar det egentligen? Här går vi igenom regelverket runt barnbidraget. Barnbidraget är ett ekonomiskt stöd som betalas ut med automatik till alla föräldrar som bor och har barn i Sverige. Barnbidraget infördes i Sverige redan 1937 för att föräldrar skulle uppmuntras att skaffa barn då [...]


Tips för ensamstående föräldrar

18 maj 2021

Ekonomitips för ensamstående föräldrar Livet som ensamstående förälder kan vara tufft ibland – inte minst ekonomiskt. Här bjuder vi på några tips som kan göra det lättare för den ensamstående föräldern att förbättra den finansiella situationen. Efter alla mobilräkningar, fasta utgifter, idrottsaktiviteter och allt annat betalats finns det inte mycket över alla månader för en [...]


Väntetid vid skilsmässa – så fungerar det

17 mar 2021

Vid skilsmässa finns alltid en betänketid innan skilsmässa får juridiskt genomslag. Här förklaras väntetid vid skilsmässa – så fungerar det. 6-12 månaders betänketid vid skilsmässa För att minska antalet ”förhastade” skilsmässor finns det en regel om betänketid att förhålla sig till. Betänketiden är ofta 6 månader men vid önskemål om en längre betänketid på 12 [...]


Gemensam vårdnad vid längre tids sjukdom

16 feb 2021

Gäller gemensam vårdnad vid längre tids sjukdom? Svaret på den frågan är naturligtvis vilken typ av sjukdom det handlar om. Fysiska sjukdomar utgör inget skäl till varför en förälder ska förlora vårdnaden om sina barn. Detta naturligtvis förutsatt att föräldern är tillräckligt frisk för att aktivt delta och göra viktiga val tillsammans med den andra [...]


Umgängesrätt | Detta gäller

10 nov 2020

Umgängesrätt innebär att barnet har rätt att träffa båda föräldrarna och att föräldrarna har en rättighet - och i viss mån också en skyldighet - att vara en del av barnens liv. Umgängesrätt handlar om barnens rättigheter Vid en skilsmässa där barn finns inom äktenskapet så har föräldrarna även fortsatt gemensam vårdnad. Det innebär att [...]


Omständigheter som kan leda till ensam vårdnad, del 1

1 sep 2020

Vilka omständigheter kan leda till att en förälder får ensam vårdnad om ett barn? Det kan handla om sjukdom, frånvaro eller missbruk som gör att föräldern inte kan ta hand om sitt barn på ett bra sätt. Här är några andra omständigheter som kan leda till ensam vårdnad, med exempel på domar från svenska domstolar. [...]


Många barn far illa under Coronaepidemin

17 aug 2020

Enligt BRIS och andra barnrättsorganisationer finns det mycket som tyder på att många barn far illa under Coronaepidemin, mycket på grund av ökad isolering. Trots att skolorna i Sverige - i motsats till i många andra länder - hållits öppna under Coronaepidemin så har väldigt många barn i Sverige i år varit hemma betydligt mer [...]


 

 

Normen i Sverige är gemensam vårdnad, men ibland kan undantag vara nödvändiga.