Artiklar om ensam vårdnad | Regler för ensam vårdnad mm

Artiklarna om ensam vårdnad och relaterade ämnen i denna blogg levereras av en extern part.

RSS

Väntetid vid skilsmässa – så fungerar det

13 Dec 2023

Vid skilsmässa finns alltid en betänketid innan skilsmässa får juridiskt genomslag. Här förklaras väntetid vid skilsmässa – så fungerar det. 6-12 månaders betänketid vid skilsmässa För att minska antalet ”förhastade” skilsmässor finns det en regel om betänketid att förhålla sig till. Betänketiden är ofta 6 månader men vid önskemål om en längre betänketid på 12 [...]


Ensam vårdnad vid utlandsresa

24 Aug 2023

Här går vi igenom vem som får ensam vårdnad eller delad vårdnad av barnen när en av föräldrarna flyttar till ett annat land efter en skilsmässa. Frågor som rör barns vårdnad, umgänge och boende regleras i föräldrabalken, kapitel sex. Har föräldrarna gemensam vårdnad har båda rätt att bestämma i alla de frågor som rör barnet [...]


Vårdnad – här går vi igenom de olika begreppen

31 May 2023

När ett gift eller samboende par som också har ett eller flera barn skiljer sig eller separerar finns det många frågor att ta tag i. Men den fråga som alltid hamnar högt på listan över prioriteringar är förstås vårdnaden av gemensamma barn. Här finns det ett otal aspekter att tänka på. Barnets bästa är alltid [...]


Strukturell familjeterapi | Så fungerar det

4 Apr 2023

Att gå i familjeterapi kan vara ett sätt att komma tillrätta med problem som finns inom familjen. Oavsett om man planerat att separera eller ej är familjeterapi en bra väg att gå. I mångt och mycket kommer man ju, om man har barn tillsammans, att alltid fortsätta vara en familj, och att kunna kommunicera på [...]


Skyddad identitet – så fungerar det

14 Feb 2023

Personer som är utsatta för hot kan i vissa fall få skyddad identitet – eller skyddade personuppgifter som är den officiella benämningen. Här berättar vi vad det betyder att ha skyddad identitet. Behövs vid allvarliga hot Skyddad identitet kan behövas när en person är utsatt för allvarliga hot och det är enkelt att ta reda [...]


Hur hjälper en autismdiagnos?

21 Nov 2022

Personer som har autism föds med det och har det livet ut. Autism påverkar hela ens sätt att vara, bete sig, tänka och kommunicera med andra människor. Här berättar vi mer om autism, bland annat hur en autismdiagnos kan hjälpa.  Flera diagnoser ingår i spektrat Autism ingår inom samlingsnamnet autismspektrumtillstånd, förkortat AST. Inom autism ingår [...]


Så fungerar skolplikten i Sverige

10 Aug 2022

Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning – och nästan alla har dessutom skolplikt. Här berättar vi i korthet vad den svenska skolplikten innebär. Skolplikt innebär att barn ska delta i den verksamhet som skolan erbjuder. För att en elev inte ska behöva gå till skolan måste det finnas ett giltigt skäl. [...]


Grundkurs i ensam vårdnad

1 Jun 2022

Vill man ha ensam vårdnad om dina barn så kan du ansöka om det hos tingsrätten. Båda föräldrarna har dock rätt till umgänge med barnen även vid ensam vårdnad. Om två föräldrar ska skilja sig och är överens om att den ena ska få ensam vårdnad så kan ni ange vem som ska få vårdnaden [...]


Vad gör man om en läkare på BUP ordinerar skogsbad och akupunktur mot ångest och depression?

14 Mar 2022

Får du inte hjälp på BUP – så här framför du klagomål Känner du att ditt barn inte får rätt hjälp på BUP? Lider ditt barn av psykisk ohälsa och tycker inte att läkaren lyssnar ordentligt? Ordineras ditt barn skogsbad och akupunktur istället för relevant vetenskapligt belagd behandling? Här berättar vi om hur du ska [...]


Får BUP kontakta skolan utan vårdnadshavares samtycke?

11 Jan 2022

Nej, BUP och sjukvården kan inte kontakta skolan utan samtycke men det samtycket hänger inte bara på vårdnadshavarna. Om patienten, alltså barnet, bedöms som så pass mogen att den själv kan bestämma i frågan och förfoga över sekretessen så kan det istället bli vägledande. Det finns även fall där skolhälsovården ursprungligen remitterat patienten till BUP, [...]


Socialtjänstens roll i en orosanmälan

8 Nov 2021

När Socialtjänsten får in en orosanmälan är det det deras skyldighet att utreda och vidta de åtgärder som behövs för att skydda barnet. Samma dag som anmälan kommer in skall man göra en bedömning ifall barnet är behov av direkt skydd, som till exempel om anmälan gäller våld i hemmet. Beslutet att inleda en utredning [...]


Vem bestämmer vilken skola barnet ska gå i?

14 Sep 2021

Skilsmässor och de vårdnadstvister som inte sällan blir följden av dessa leder till en hel del svåra beslut när det handlar om barnen. Vart ska barnen bo, hur ska tiden med barnet fördelas mellan föräldrarna. Det uppstår många olika praktiska problem när föräldrar har gemensam vårdnad. Här ska vi titta på en fråga som ofta [...]


Barnbidrag – regler, fördelning, flerbarnstillägg

16 Jul 2021

Barnbidraget är ett välkommet ekonomiskt tillskott till barnfamiljen. Men hur fungerar det egentligen? Här går vi igenom regelverket runt barnbidraget. Barnbidraget är ett ekonomiskt stöd som betalas ut med automatik till alla föräldrar som bor och har barn i Sverige. Barnbidraget infördes i Sverige redan 1937 för att föräldrar skulle uppmuntras att skaffa barn då [...]


Tips för ensamstående föräldrar

18 May 2021

Ekonomitips för ensamstående föräldrar Livet som ensamstående förälder kan vara tufft ibland – inte minst ekonomiskt. Här bjuder vi på några tips som kan göra det lättare för den ensamstående föräldern att förbättra den finansiella situationen. Efter alla mobilräkningar, fasta utgifter, idrottsaktiviteter och allt annat betalats finns det inte mycket över alla månader för en [...]


Gemensam vårdnad vid längre tids sjukdom

16 Feb 2021

Gäller gemensam vårdnad vid längre tids sjukdom? Svaret på den frågan är naturligtvis vilken typ av sjukdom det handlar om. Fysiska sjukdomar utgör inget skäl till varför en förälder ska förlora vårdnaden om sina barn. Detta naturligtvis förutsatt att föräldern är tillräckligt frisk för att aktivt delta och göra viktiga val tillsammans med den andra [...]


Umgängesrätt | Detta gäller

10 Nov 2020

Umgängesrätt innebär att barnet har rätt att träffa båda föräldrarna och att föräldrarna har en rättighet - och i viss mån också en skyldighet - att vara en del av barnens liv. Umgängesrätt handlar om barnens rättigheter Vid en skilsmässa där barn finns inom äktenskapet så har föräldrarna även fortsatt gemensam vårdnad. Det innebär att [...]


Omständigheter som kan leda till ensam vårdnad, del 1

1 Sep 2020

Vilka omständigheter kan leda till att en förälder får ensam vårdnad om ett barn? Det kan handla om sjukdom, frånvaro eller missbruk som gör att föräldern inte kan ta hand om sitt barn på ett bra sätt. Här är några andra omständigheter som kan leda till ensam vårdnad, med exempel på domar från svenska domstolar. [...]


Många barn far illa under Coronaepidemin

17 Aug 2020

Enligt BRIS och andra barnrättsorganisationer finns det mycket som tyder på att många barn far illa under Coronaepidemin, mycket på grund av ökad isolering. Trots att skolorna i Sverige - i motsats till i många andra länder - hållits öppna under Coronaepidemin så har väldigt många barn i Sverige i år varit hemma betydligt mer [...]


Information om underhållsbidrag

21 Jul 2020

Har man fått ensam vårdnad så har man rätt till underhållsbidrag. Det finns dock en hel del regler, lagar och praxis runt underhållsbidraget. Underhållsbidraget betalas av föräldern som inte har barnet boende hos sig. Pengarna betalas till föräldern som har barnet boende hos sig, men pengarna är givetvis avsedda för de kostnader som barnet har. [...]


Vad är skillnaden mellan BUP och BUM?

2 May 2020

BUP och BUM är båda mottagningar till för barn och unga mellan 0–18 år. Men vad är skillnaden mellan BUP och BUM? Mottagningar för barn och unga Både BUP och BUM är specialistmottagningar vars patienter är barn och unga upp till 18 år. Personalen är utbildade för att arbeta just med barn och unga, vilket [...]


Långa köer inom barnpsykiatrin

4 Mar 2020

Psykisk ohälsa bland barn och unga har ökat enormt bara dom senaste åren. Vägen till hjälp kan dock vara lång, på grund av långa köer inom barnpsykiatrin. Barn och unga mår allt sämre Psykisk ohälsa bland barn och unga har naturligtvis alltid funnits men det som är mest skrämmande är den snabba ökningen. Bara dom [...]


Stöd vid skilsmässa

5 Nov 2019

I samband med att ett par skiljer sig så kan det komma att uppstå konflikter dem emellan. Många behöver därför stöd vid en skilsmässa. Det är lätt att peka på att detta stöd ska komma från vänner och familj, men då har man inte tänkt på vad tvåsamheten kan göra. Det vi menar är att [...]


Kan man separera syskon i vårdnadstvister?

22 Jan 2019

En vårdnadstvist är en svår process för alla inblandade. För föräldrarna, som får sina liv utfläkta i rätten och som ofta har svårt att hålla känslorna i styr, drivna av oro, hämndbegär och många motstridiga känslor. För rätten, som ska ta ett svårt beslut av avgörande betydelse för familjemedlemmarnas liv. Och naturligtvis för barnen, kring [...]


Hur gör man för att upphäva beslut om ensam vårdnad?

10 Oct 2018

En vårdnadstvist är definitivt ingen lättsam historia att ta sig igenom. Det gäller alla parter och det som många glömmer är att den ofta drabbar de som är oskyldiga - nämligen barnen. Det är också därför man som förälder bör agera rationellt och vuxet, tänka ett extra varv och försöka hitta andra lösningar än att [...]


Ensam vårdnad | Pappans roll i en vårdnadstvist

10 Apr 2018

Här går vi igenom vad man som pappa som tänka på vid en vårdnadstvist. Låt inte känslorna och bråken från skilsmässan ta överhanden! Få saker i livet är så uppslitande som en vårdnadstvist. Ensam vårdnad eller gemensam vårdnad? Lyckas man komma överens efter kommunens samarbetssamtal eller blir det en tung och påfrestande tvist i rätten? [...]


Fler tvister efter lagändring

28 Dec 2017

Varje år separerar föräldrar till omkring 50 000 barn i Sverige en siffra som är oförändrad sedan början av 2000-talet. Skilsmässor och separationer är inte automatiskt något som barn tar skada av. Samarbetssvårigheter och konflikter som uppstår till följd av skilsmässan är i stället det som kan bli förödande för barnen som är inblandade. Trots [...]


Krav för ensam vårdnad | Få hjälp av en erfaren advokat

20 Nov 2017

Vi går igenom vad som krävs för att det ska dömas ut ensam vårdnad i en vårdnadstvist. Advokatfirman Edelhjelm hjälper dig få rätt i ditt ärende. Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister och erbjuder kostnadsfri rådgivning. KONTAKTA OSS Krav för ensam vårdnad Först och främst måste man komma ihåg att det finns en presumtion för gemensam [...]


Pappa miste vårdnad efter lögner

7 Nov 2017

Här berättar vi om en pappa som miste vårdnaden om sin dotter efter att på falska grunder utpekat mamman som psykiskt sjuk. Mannen och kvinnan har tillsammans en dotter, född i Stockholm 2011. Föräldrarna separerade dock redan när dottern var ett halvt år gammal. Sedan dess har mamman och dottern bott på landsbygden, medan pappan [...]


Barnets vilja viktig i vårdnadstvister

17 Oct 2017

Hur viktig är egentligen barnets vilja när föräldrarna tvistar om vem som ska få ensam vårdnad? Föräldrabalken är i alla fall tydlig: barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut i vårdnadsfrågor. När man bedömer vad som är bäst för barnet ska barnets egen uppfattning tas i beaktande, i alla fall om barnet är i [...]


Riskbedömning i vårdnadstvister

3 Oct 2017

I samband med vårdnadstvister görs alltid en riskbedömning där det ska utredas om en av föräldrarna ska få ensam vårdnad om barnet. Det är då domstolens uppgift att bedöma om barnet skulle fara illa om en förälder får vårdnaden, boendet eller umgänget. Dessa är de olika faktorer som rätten ska se över i en sådan [...]


Samarbetssvårigheter inte alltid nog för ensam vårdnad

6 Sep 2017

Efter separation är det vanligt att föräldrar har svårt att samarbete. Det är dock ofta svårt för domstolar att fastslå att samarbetet är så dåligt att det bästa för barnet är att en av föräldrarna får ensam vårdnad. Här berättar vi om några fall där föräldrarna fick fortsatt ensam vårdnad, trots att de båda ansåg [...]


Vad innebär ett samarbetssamtal?

16 Aug 2017

I vissa fall är det lätt för separerande föräldrar att komma överens när det gäller den framtida vårdnaden för barnet, boendet, umgänget och hur båda ska bidra till barnets försörjning. Men i många fall är det är svårt att komma överens. I stället för att gå till tingsrätten kan föräldrarna ansöka om samarbetssamtal hos sin [...]


Kort genomgång av en vårdnadstvist

22 Jun 2017

Vad innebär egentligen ett interimistiskt beslut i en tvist om ensam eller gemensam vårdnad? Här svarar vi kortfattat på den frågan och går även in på en del annat som rör vårdnadstvister. Ett interimistiskt beslut är i en vårdnadstvist samma sak som ett tillfälligt beslut. Det gäller tills vidare fram till dess att en domstol [...]


Gememsam vårdnad trots samarbetssvårigheter

12 Jun 2017

Domstolar som ska avgöra vårdnadstvister har ett stort ansvar för en allvarlig och ofta komplicerad situation. Ska barnet ha gemensam vårdnad eller är det bättre att en av föräldrarna får ensam vårdnad? Domstolen har alltid många svåra frågor att ta ställning till innan domen fastställs. Föräldrarnas samarbete avgörande En av de avgörande detaljerna i vårdnadstvister [...]


Pappa fick ensam vårdnad trots anklagelser om övergrepp

26 May 2017

Här berättar vi om en infekterad vårdnadstvist som slutade med att pappan fick ensam vårdnad trots att han anklagats för sexuella övergrepp av mamman. De tvistande är en man och kvinna från en kommun i Jämtland, som har tre barn tillsammans. Paret gifte sig 2014 efter ett långt samboförhållande. En kort tid efter bröllopet så [...]


Mamma tog sonen utomland - döms till samhällstjänst

5 May 2017

En vårdnadstvist mellan två makar ledde förra året till att en kvinna dömdes till villkorlig dom och samhällstjänst. Enligt tingsrätten ska mamman ha rest utomlands och hållit parets gemensamma son borta från Sverige. Allt detta för att pappan, som fått ensam vårdnad, inte ska få en chans att träffa sonen. Föräldrarna från två olika länder [...]


Socialtjänsten kritiseras av JO

20 Apr 2017

Det är viktigt att inblandade myndigheter är opartiska i tvister som handlar om något så viktigt och smärtsamt som ensam vårdnad. Här berättar om fallet där en myndighetsperson samtalade med den 13-årige sonen utan pappans vetskap. Vårdnadstvisten mellan pappan och mamman, där mamman ansökt om ensam vårdnad var redan infekterad när rättegången inleddes i Tingsrätten. [...]


Omständigheter som kan leda till ensam vårdnad, del 2

29 Mar 2017

Här följer den andra artikeln om anledningar som kan finnas till att utdöma ensam vårdnad om barn. Den första artikeln kan du läsa här. Negativ attityd mot den andra föräldern Ett exempel på detta är ett fall som var uppe i Svea Hovrätt 2004. Mamman kritiserades hårt av socialtjänsten för en oförsonlig attityd till pappan. [...]


Hovrätten: Mamman får inte ensam vårdnad om dottern

1 Mar 2017

Här berättar vi om en infekterad konflikt mellan två föräldrar där rätten till slut beslutade att mamman inte skulle få ensam vårdnad om dottern. Efter två år av bråk och infekterade konflikter beslutade Hovrätten att pappan och mamman ska ha gemensam vårdnad om flickan, trots att de fortfarande har mycket svårt att samarbeta. Tidigare hade [...]


Hovrätten upphävde dom om ensam vårdnad

13 Feb 2017

Här berättar vi om ett fall där mamman först fick ensam vårdnad om den fyraårige sonen i Tingsrätten, eftersom hon saknade förtroende för pappan. Hovrätten gick därmed emot och beslutade om gemensam vårdnad. Tvisten började när pojkens pappa vände sig till Stockholms tingsrätt för ett par år sedan. Han begärde då gemensam vårdnad om pojken. [...]


Mamma fick inte ensam vårdnad trots konflikter

2 Feb 2017

Här berättar vi om en vårdnadstvist som utspelades i Karlstad kommun för några år sedan. Trots svåra konflikter så fastslog till slut Hovrätten att föräldrarna skulle få dela på vårdnaden av sin dotter. En man från Karlstadstrakten, 55 år gammal, väckte år 2014 talan i tingsrätten där han yrkade på gemensam vårdnad för sin dotter, [...]


"Ensam vårdnad ofta bäst för barnen"

18 Jan 2017

Tvister om ensam eller gemensam vårdnad leder ofta till uppslitande strider. Men vad är egentligen bäst för barnen? Svensk lag prioriterar gemensam vårdnad. Detta ifrågasatte juristen Lena Wiström i en uppmärksammad debattartikel från 2012. Här går vi igenom hennes syn på frågan om rättens syn på frågan om ensam vårdnad. Antalet vårdnadstvister har ökat på [...]


Man fick ensam vårdnad trots misstankar om misshandel

20 Dec 2016

Trots att mannen anklagats för misshandel fick han vårdnaden om dottern. Hovrättens beslut baserade sig på att pappan knappast hade fått träffa sin dotter om mamman fått ensam vårdnad. Här berättar vi historien om detta fall. Det var när mannen och kvinnan skulle separera som de hamnade i en tvist om sin treåriga dotter. Enligt [...]


Ensam vårdnad ett stort ansvar

7 Dec 2016

Om två föräldrar het misslyckas med att kommunicera eller samarbeta under en längre tid handlar det om djupgående samarbetsproblem, vilket kan vara en grund till att ge de ena parten ensam vårdnad om barnet/barnen. Ensam vårdnad kan även bli aktuellt om ena parten är olämplig på grund av exempelvis missbruk, kriminalitet eller våldsamhet mot partnern [...]


Ensam vårdnad för sambos – detta gäller

25 Nov 2016

Får mamman automatiskt ensam vårdnad om ett sambopar flyttar isär? Här går vi igenom vad som gäller för ett sambopar inom familjerätten. Svensk rätt förutsätter att det är kvinnan som fött barnet som är biologisk mor. För mannen krävs det dock att paret är gift för att han ska förutsättas vara far åt barnet. Det [...]


Ensam vårdnad är ett stort ansvar

24 Nov 2016

När två föräldrar varken kan samarbeta eller kommunicera är det givetvis ett stort problem. Fungerar inte föräldrarna ihop under en längre period så kan man tala om djupgående samarbetsproblem, vilket kan vara en grund för att tilldela den ena parten ensam vårdnad. Ensam vårdnad kan även bli aktuellt under andra omständigheter. Det kan då handla [...]


Pappa fick vårdnad mot barnens vilja

16 Nov 2016

Här berättar vi om ett fall där en pappa fick ensam vårdnad om sina barn – trots att hans barn inte har velat träffa honom på en lång tid. Det gifta paret har två barn tillsammans, födda 2005 och 2007. Efter en skilsmässa 2008 storartade en tvist om barnens umgänge och boende. Tvisten slutade med [...]


Mamma fick ensam vårdnad efter överklagande

24 Oct 2016

Rättsfall som handlar om vårdnad av barn är ofta komplicerade och uppslitande historier. Här berättar vi historien om en tolvårig flicka som hamnade i mitten av föräldrarnas bittra konflikt. Fallet gick först upp i Norrköpings tingsrätt. Båda föräldrarna yrkade på ensam vårdnad. Tingsrätten prövade först om det var tänkbart med gemensam vårdnad, men kom fram [...]


Normen i Sverige är gemensam vårdnad, men ibland kan undantag vara nödvändiga.