Hur hjälper en autismdiagnos?

Personer som har autism föds med det och har det livet ut. Autism påverkar hela ens sätt att vara, bete sig, tänka och kommunicera med andra människor. Här berättar vi mer om autism, bland annat hur en autismdiagnos kan hjälpa. 

Flera diagnoser ingår i spektrat

Autism ingår inom samlingsnamnet autismspektrumtillstånd, förkortat AST. Inom autism ingår bland annat diagnoserna autism Asperger och autismliknande tillstånd. 

Dessa diagnoserna skiljer sig mycket från varandra men har också en hel del gemensamma nämnare. 

Autism räknas inte som en sjukdom utan som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det handlar om hur hjärnan fungerar och på vilket sätt den hanterar information. Det är absolut inget fel på en autistisk person, det betyder bara att personen fungerar på ett annat sätt. 

Autism förekommer ofta i kombination med någon annan funktionsnedsättning. Exempelvis är epilepsi och adhd/add diagnoser som ofta förekommer tillsammans med autism.

En autismdiagnos ger möjlighet till stöd

För att en person med autism ska få så bra förutsättningar som möjligt är det bra med en så tidig diagnos som möjligt. Många aspekter av livet behöver anpassas efter individuella förutsättningar, som pedagogik, miljö och stöd. En autistisk person kan behöva hjälpmedel för kommunikation och tidsuppfattning. Det går exempelvis att ge vardagen tydlig struktur med hjälp av appar, bilder och skriven text. En fungerande kommunikation anpassad efter varje persons individuella förutsättningar är viktigt för en god livskvalitet.

En autismdiagnos ställs efter en utredning. Personen måste uppfylla tillräckligt många kriterier och det utredande teamet måste dessutom komma fram till att den utredda personer har betydande funktionsnedsättningar i vardagslivet. 

Omfattande svårigheter krävs för diagnos

Det räcker alltså inte med att “känna sig annorlunda”, det ska föreligga omfattande svårigheter. En autismdiagnos berättigar till vissa stödinsatser, exempelvis lönebidrag som hjälper dig att anpassa arbetet efter vissa specifika behov. Boendestöd kan också bli aktuell för personer med autism och andra diagnoser. Dessa stödinsatser kan underlätta enormt och ge en bättre livskvalitet. 

En annan fördel med en autismdiagnos är att det kan vara skönt att få en förklaring till sina svårigheter. Många personer med autism kan lätt hamna i konflikt eller ha svår att behålla relationer eller anställningar. En lång historia av psykisk ohälsa och självskadebeteenden kan också få sin förklaring. I dessa fall kan en autismdiagnos vara ett viktigt verktyg för att lära känna sig själv. 
Det är dock inte alla som behöver en autismdiagnos. Om autismen inte är ett hinder kanske inte en diagnos är nödvändig. Dessutom vet man att en minoritet av alla personer med autism mår sämre av en diagnos. 

Kompetent och erfaret juridiskt stöd
21 Nov 2022