Strukturell familjeterapi | Så fungerar det

Att gå i familjeterapi kan vara ett sätt att komma tillrätta med problem som finns inom familjen. Oavsett om man planerat att separera eller ej är familjeterapi en bra väg att gå. I mångt och mycket kommer man ju, om man har barn tillsammans, att alltid fortsätta vara en familj, och att kunna kommunicera på ett bra sätt är ett måste för varje fungerande familj.

Det är tyvärr alltför vanligt att par som separerar känner att de måste ”bränna alla broar” för att kunna gå vidare i livet. Har man barn tillsammans är detta ingen bra idé. Man kommer alltid att behöva kommunicera kring sina barn, och barnen mår bra av att se att föräldrarna kan respektera och tala väl om varandra trots att de valt att gå skilda vägar i livet. Att gå i terapi tillsammans kan hjälpa en familj att komma dit.

”Strukturell familjeterapi syftar till att hjälpa en familj att upptäcka negativa mönster i familjestrukturen och att åtgärda dessa mönster”

En del par får problem i sin relation på grund av något som händer med barnen. Om ett barn får problem med till exempel självskadebeteende eller anorexia är det lätt att man i sin vanmakt uppträder utåtagerande och ibland inte helt genomtänkt. Strukturell familjeterapi syftar till att hjälpa en familj att upptäcka negativa mönster i familjestrukturen och att åtgärda dessa mönster. Terapin utgår ifrån att problem hos en individ har att göra med hela familjens struktur vad gäller kommunikation, maktordning, allianser och handlingsmönster.

Terapeutens roll i strukturell familjeterapi

Strukturell familjeterapi utvecklades av den argentinske terapeuten Salvador Minuchin i New York på sextiotalet. Den ligger till grund för många olika typer av familjeterapi och är fortfarande en ofta använd terapiform.

Terapeutens roll i den strukturella familjeterapin är att gå in och bli ”en del” av familjen, genom att interagera med dem under sessionerna och försöka locka fram konflikter, för att sedan studera hur familjemedlemmarna reagerar. Han hjälper sedan de olika familjemedlemmarna att utifrån se hur deras respektive beteende och reflexer påverkar resten av familjen och balansen mellan familjemedlemmarna.

Att hitta dolda mönster

I en familj finns många dolda hierarkier och strukturer. Vissa familjemedlemmar har makt medan andra inte har det. Hur en familj kommunicerar, både med och utan ord, kan ibland vara skadligt och leda till att en familjemedlem far illa. Dock är mönstren och beteendena ofta osynliga för familjemedlemmarna själva. Genom strukturell familjeterapi kan mönstren bli tydliga för familjen, och de får öva sig på att förändra sin kommunikation, både under terapisessionerna och så småningom hemma.

Terapin från början till start

Den strukturella familjeterapin har en tydlig gång där man går från uppstart, där terapeuten bekantar sig med familjen och identifierar de strukturella problemen, vidare till alliansbygge, där terapeuten upprättar en personlig relation med var och en av familjemedlemmarna för att vinna deras förtroende.

Därefter inleds förändringsprocessen, där terapeuten visar hur familjemedlemmarna kan förändra sitt beteende och sin kommunikation enligt ett hälsosammare mönster. Slutligen avslutas terapin, ofta med olika typer av rollspel om hur familjen tillsammans kan möta framtida utmaningar och konflikter.

En väg framåt för familjen

Familjeterapi verkar helande och stärkande för nästan alla familjer. Man ska därför inte se terapi som ett misslyckande, utan som en möjlighet att göra livet lättare och bättre för alla familjemedlemmar. Familjer som genomgått strukturell familjeterapi får lättare att kommunicera och att undvika konflikter, och chansen att man håller ihop, oavsett vilka svårigheter som dyker upp, ökar betydligt.

Kompetent och erfaret juridiskt stöd
4 Apr 2023