Ensam vårdnad vid utlandsresa

Här går vi igenom vem som får ensam vårdnad eller delad vårdnad av barnen när en av föräldrarna flyttar till ett annat land efter en skilsmässa.

Frågor som rör barns vårdnad, umgänge och boende regleras i föräldrabalken, kapitel sex. Har föräldrarna gemensam vårdnad har båda rätt att bestämma i alla de frågor som rör barnet och dess personliga angelägenheter. Vart barnet ska bo är en fråga där båda föräldrarna måste samtycka. Det är bara i speciella undantagsfall som en av vårdnadshavare på egen hand får fatta beslut om barnen. Dessa undantag finns beskrivna i föräldrabalken.

Inte ett viktigt undantag

Om barnet ska bo i ett annat land är inte ett sådant undantag, det anses vara ett alltför allvarligt ingripande. Det innebär att det krävs samtycke från båda vårdnadshavarna om barnet ska kunna flytta till ett annat land. Om en vårdnadshavare vill flytta utomlands med barnet med sig måste denne alltså redan ha ensam vårdnad om barnet.

Det smidigaste och minst konfliktfyllda sättet att få ensam vårdnad är att föräldrarna på frivillig basis kommer fram till ett avtal om det. I detta fall så utgår vi dock att ett sådant avtal inte kan uppnås, föräldrarna kan helt enkelt inte komma överens om att barnet ska flytta.

Rätt att ansöka om ensam vårdnad

Då måste den förälder som önskar ensam vårdnad om barnet vända sig till rätten och ansöka om detta. När en vårdnadstvist avgörs i rättslig instans så ska beslutet alltid grundas på det som anses vara bäst för barnet. Rätten utgår man alltid från antagandet att gemensam vårdnad är bäst för barnet. För att ena föräldern ska få ensam vårdnad krävs speciella omständigheter som talar emot gemensam vårdnad. Bristande samarbete mellan föräldrarna kan vara en omständighet som gör att det talar för ensam vårdnad, men då måste det vara en konflikt av det allvarligare slaget. En flytt utomlands av den ena föräldern är med största sannolikhet inget skäl för ensam vårdnad.

Betyder det något att barnets övriga släkt befinner sig i det land dit den ena föräldern tänker flytta? Det är alltid olika, eftersom det alltid ska göras en helhetsbedömning om barnets bästa.

Oavsett om tvisten slutar med att barnet får flytta utomlands eller inte så har det rätt att ha umgänge med båda föräldrarna. Boendeföräldern har ansvaret att se till att barnet får umgänge även med den andra föräldern.

24 Aug 2023