Barnets vilja viktig i vårdnadstvister

Hur viktig är egentligen barnets vilja när föräldrarna tvistar om vem som ska få ensam vårdnad? Föräldrabalken är i alla fall tydlig: barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut i vårdnadsfrågor. När man bedömer vad som är bäst för barnet ska barnets egen uppfattning tas i beaktande, i alla fall om barnet är i rimlig ålder. Även enligt FN:s barnkonvention ska barnet få komma till tals och lyssnas på, i förhållande till barnets ålder och mognad.

Domstolen har alltså en skyldighet att ta hänsyn till barnets vilja – givetvis förutsatt att en sådan kan uttryckas. Även socialnämnden bör ta barnets vilja åtanke när det handlar om vårdnadstvister.

Inga tydliga besked i lagboken

Men i vilken ålder ska man börja tillmäta barnets åsikter betydelse? Lagen har inget tydligt besked i den frågan. Det varierar helt enkelt från fall till fall, beroende på barnets mentala mognad. Äldre barns åsikter får större betydelse än yngre barns. Ett tydligt exempel är om barnet är nära myndighetsålder, då lär ett beslut som går mot barnets vilja inte ha någon större betydelse för barnets förhållande till föräldrarna. Att tvinga ett nästan vuxet barn till umgänge är helt enkelt svårt. Men man tar även viss hänsyn till yngre barns vilja, bara i mindre utsträckning.

Det är viktigt att domstolen verkligen har sett till att barnet har fått möjlighet att uttrycka sin åsikt, exempelvis under vårdnadsutredningen. Om sådant underlag saknas så bör man komplettera innan tingsrätten ska fälla sin dom.

Vanligt med överenskommelser

I vissa fall kommer föräldrarna fram till en överenskommelse under en pågående vårdnadsprocess. Man har där kommit fram till hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut. I dessa fall finner domstolen det sällan värt att ta reda på barnets inställning, då man utgår från att överenskommelsen är tagen med barnets bästa i fokus. Men man ska även i fall som dessa beakta barnets inställning, det kan ju vara så att överenskommelsen går emot barnets egen vilja.

Det är inte lätt för ett barn att förstå vad som är bäst för henne eller honom, och ju yngre barnet är, desto svårare blir det. Därför måste domstolen se över hela bilden. Där ingår barnets vilja, men också alla andra fakta och omständigheter som har framkommit under vårdnadsutredningen.

Det är också viktigt att man inte fäster alltför stor vikt vid barnets vilja. Det är viktigt att barnet inte känner ett alltför stort ansvar för sina föräldrars situation och att barnet har chansen att ändra sig. Det viktigaste i alla vårdnadstvister är att vara lyhörd och lyssna på barnet.

17 Oct 2017