Ensam vårdnad är ett stort ansvar

När två föräldrar varken kan samarbeta eller kommunicera är det givetvis ett stort problem. Fungerar inte föräldrarna ihop under en längre period så kan man tala om djupgående samarbetsproblem, vilket kan vara en grund för att tilldela den ena parten ensam vårdnad. Ensam vårdnad kan även bli aktuellt under andra omständigheter. Det kan då handla om missbruk av alkohol eller narkotika, kriminalitet i någon form eller om den andra parten eller barnet har utsatts för våld eller hotats med våldsamheter.

Strävan efter gemensam vårdnad

I första skedet är alltid strävan att båda föräldrarna ska få vårdnaden av barnet eller barnen. Men om någon av omständigheterna ovan föreligger så kan det vara olämpligt med umgänge, eftersom barnets bästa alltid ska vara i fokus.

Får man ensam vårdnad har man ett stort ansvar som innefattar de mest grundläggande behoven. Barnet har rätt till trygghet, omvårdnad och kontinuitet och dessutom ska man vid ensam vårdnad behandla barnet med respekt. Man måste också se till att barnet inte utsätts för fysisk eller psykisk skada eller någon form av kränkning. I den ensamma vårdnaden ingår även ett stort ansvar för att barnet ska en nära och god kontakt med föräldern som inte har rollen som vårdnadshavare.

Hur fungerar det om föräldrarna är ogifta? Jo, då går den ensamma vårdnaden om barnet automatiskt till modern. Ska pappan få samma juridiska rättigheter så måste man göra en särskild anmälan till Socialstyrelsen. I samband med den så krävs det även bekräftelse på faderskapet. Om föräldrarna gifter sig efter att faderskapet fastställts så får de gemensam vårdnad med automatik.

Föräldrarna bestämmer själva om syskon

Hur blir det om ett tvistande par har flera barn? I det fallet får föräldrarna själva välja om man vill ha ensam eller gemensam vårdnad om respektive syskon. Lagen rekommenderar att samma person får vårdnadshavare för syskonen, om inte det finns några särskilda skäl som pekar åt ett annat håll. Alla barnen i syskonskaran behöver alltså inte omfattas av samma juridiska rättigheter.

Om man inte lyckas nå en överenskommelse så kan man tvingas att låta det hela avgöras i tingsrätten. Innan du kontaktar tingsrätten för en vårdnadstvist så rekommenderas du att kontakta ett juridiskt ombud. Du kommer att behöva hjälp av en sakkunnig person som kan föra din talan. Dessutom kan du behöva hjälp med att undersöka möjligheterna till ekonomiskt understöd i form av rättsskydd eller rättshjälp.

24 Nov 2016