Ensam vårdnad ett stort ansvar

Om två föräldrar het misslyckas med att kommunicera eller samarbeta under en längre tid handlar det om djupgående samarbetsproblem, vilket kan vara en grund till att ge de ena parten ensam vårdnad om barnet/barnen. Ensam vårdnad kan även bli aktuellt om ena parten är olämplig på grund av exempelvis missbruk, kriminalitet eller våldsamhet mot partnern och/eller barnen.

Strävan är alltid att barnet ska ha möjlighet till umgänge med båda föräldrarna. Men när någon eller några av de ovan nämnda omständigheterna har blivit kända så kan det vara mindre lämpligt, eller direkt olämpligt för barnet med gemensam vårdnad. Barnets bästa ska alltid vara i fokus när det handlar om dessa frågor.

Ensam vårdnad innebär ansvar för barnets behov av trygghet

Vårdnadshavaren har ansvaret för barnets grundläggande behov som trygghet, omvårdnad och kontinuitet. Det är också upp till den ensamma vårdnadshavaren att barnet behandlas på ett respektfullt sätt och inte utsätts för kränkningar eller psykiska och fysiska skador. Om man får ensam vårdnad har man också ett stort ansvar att se till att barnet har en nära kontakt med den andra föräldern.

Hur fungerar det när två ogifta föräldrar får ett barn tillsammans? Då får modern automatiskt ensam vårdnad. För att det ogifta fadern också ska få dessa juridiska rättigheter så krävs en särskild anmälan till socialtjänsten och dessutom krävs en faderskapsfastställelse. Om föräldrarna gifter sig efter att faderskapet bekräftats så får paret automatiskt gemensam vårdnad av barnet.

Lagen rekommenderar att samma förälder tar hand om syskon

Om man har en syskonskara med flera barn så har föräldrarna rätt att välja om man vill ha gemensam eller ensam vårdnad om respektive barn. Alla barn behöver alltså inte nödvändigtvis gälla för alla barnen i syskonskaran. I lagen rekommenderas dock att samma person utses för vårdnadshavare för alla syskon. Undantaget är om något särskilt talar emot det.

Lyckas inte föräldrarna nå en överenskommelse om hur vårdnaden av barnen ska skötas så avgörs frågorna i en vårdnadstvist i tingsrätten. Innan din första kontakt med rättssystemet så bör du ta hjälp av ett juridiskt ombud som kan föra din talan i rätten och dessutom kolla upp dina möjligheter att erhålla rättsskydd och rättshjälp.

7 Dec 2016