Får BUP kontakta skolan utan vårdnadshavares samtycke?

Nej, BUP och sjukvården kan inte kontakta skolan utan samtycke men det samtycket hänger inte bara på vårdnadshavarna. Om patienten, alltså barnet, bedöms som så pass mogen att den själv kan bestämma i frågan och förfoga över sekretessen så kan det istället bli vägledande.

Det finns även fall där skolhälsovården ursprungligen remitterat patienten till BUP, vanligen för en utredning, och då kan det också finnas skäl att återkoppla till skolan. Det är dock mycket ovanligt att förälder eller annan vårdnadshavare inte är inbegripen i förfarandet.

BUP - Barn och ungdomspsykiatrin

BUP hjälper barn och unga under 18 år med sin psykiska hälsa. Hos BUP kan barn få hjälp om de behöver mer vård än vad närhälsan, skolhälsovården eller ungdomsmottagningen kan erbjuda. På BUP kan man få hjälp med flera olika problem som rör det psykiska måendet. Det kan vara en utredning för att se om barnet har en diagnos som till exempel ADHD eller autism. I de fallen är det viktigt att utreda så att barnet kan få rätt stöd i skolan. På BUP kan barn och ungdomar också få hjälp om de utsatts för trauma, lider av ångest eller depression, varit med om en allvarlig händelse eller har svårt att koncentrera sig. BUP är gratis.

Föräldrars ansvar och barns rättigheter

Som förälder skall man ta hand om sitt barn, ge det trygghet och kunskap så att det klarar sig i samhället. Det är förälderns ansvar att barnet får mat, kläder och går i skolan. Ibland behöver föräldrarna sätta gränser för sitt barn, ett barn kan inte fostra sig själv, men det är viktigt att lyssna på och respektera barnets åsikter och ta det i beaktande. Föräldrar måste ta beslut som är bra för sina barn, även om barnet inte tycker om det eller inte håller med.

I Sverige är det olagligt att slå eller hota barn, det får man absolut inte göra, inte heller i uppfostringssyfte. Man får inte vägra barnet mat eller kläder. Om föräldrar har svårt att ta besult och veta vad som är rätt och fel så kan de får hjälp och stöd. De lättaste sättet är att vända sig till närhälsan.

Barn får inte diskrimineras av någon anledning. Alla barn skall ha samma möjligheter att göra val oberoende av kön, utseende eller funktionsuppsättning.

Om man misstänker att barn far illa skall man anmäla det till socialnämnden. Som privatperson har man rätt att vara anonym i anmälan. Skol- och vårdpersonal måste anmäla om de tror att ett barn far illa.

Vad betyder LVU?

LVU står för “Lag med särskilda bestämmelser för vård av unga”. LVU finns för att säkerställa samhällets möjligheter att ge barn och unga den vård och behandling som de behöver. Det yttersta ansvaret att agera ligger på kommunens socialnämnd. När socialnämnden inte kan genomföra den vård som behövs i samförstånd med vårdnadshavaren och den unge, efter det att ungdomen fyllt 15 år, kan ett omhändertagande enligt LVU vara den enda lösningen. Barnet placeras då i ett annat boende för att kunna få den vård och behandling som behövs.

Familjehem - Ett extra hem för stöd och trygghet

Om föräldrar inte kan ta hand om sina barn och garantera dem trygghet och det som de behöver för att växa och må bra så kan barnen placeras i familjehem. Socialtjänsten har som uppdrag att rekrytera och utbilda lämpliga familjehem. I ett familjehem bör de vuxna vara stabila och närvarande. Det kan behövas extra mycket tålamod och förståelse för det familjehemsplacerade barnet. I familjehemmet skall barnet kunna få alla sina nödvändiga behov tillgodosedda och också kunna ha kontakt med socialtjänst, föräldrar och andra närstående på ett bra och säkert sätt. Barn kan vara placerade i familjehem både under kort och lång tid. Vissa barn växer upp i ett och samma familjehem.

Kompetent och erfaret juridiskt stöd
11 Jan 2022