Fler tvister efter lagändring

Varje år separerar föräldrar till omkring 50 000 barn i Sverige en siffra som är oförändrad sedan början av 2000-talet. Skilsmässor och separationer är inte automatiskt något som barn tar skada av. Samarbetssvårigheter och konflikter som uppstår till följd av skilsmässan är i stället det som kan bli förödande för barnen som är inblandade.

Trots att myndigheterna gör stora insatser för att föräldrar ska nå samförstånd så minskar inte vårdnadstvisterna i antal. Tvärtom ökar de kraftigt samtidigt som antalet skilsmässor är på samma nivå som tidigare. Aktuell statistik visar att antalet vårdnadstvister har mer än fördubblats de senaste tio åren. Skilsmässorna står still i antal under samma period.

Stora insatser för att nå fler samförstånd

År 2006 togs nära 3000 vårdnadstvister till domstol, medan år 2015 hade antalet ökat till 6 296 stycken. Domstolarna och vårdnadsutredarna har fått dubbelt så mycket att göra vad gäller vårdnadstvister. Ju fler vårdnadstvister som hamnar i domstolarna ju viktigare är det att bedömningarna är förutsägbara och förenliga med barnets bästa. Ensam vårdnad blir dock ofta resultatet trots att målet alltid är barnets bästa och en förhoppning om gemensam vårdnad är i fokus.

Nya regler som infördes 2006 kan innebära att rätten emellanåt anförtror vårdnaden åt en av föräldrarna med motiveringen att samarbetsproblemen är så allvarliga att gemensam vårdnad inte är i barnets intresse. Detta även i fall där båda föräldrarna anses som lämpliga. Om båda föräldrar är lämpliga ska konventionsstaterna enligt artikel 18 i barnkonventionen (BK) göra sitt bästa för att säkerställa att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.

Kan användas som vapen

Vissa har framhållit farhågor att samarbetskravet sedan år 2006 kan användas som ett vapen för den förälder som i hopp om att få ensam vårdnad vill pröva lyckan i rätten. Kort sagt: fler föräldrar påstår samarbetsproblem och väcker talan i domstol istället försöka lösa samarbetsproblemen på ett konstruktivt sätt genom samtal. I en aktuell studie beskriver 176 advokater som arbetar inom familjerätt att konflikterna blivit mer infekterade plus att barnens bästa i många fall inte längre tillgodoses i vårdnadstvister.

Normen i Sverige är gemensam vårdnad, men ibland kan undantag vara nödvändiga.
28 Dec 2017