Samarbetssvårigheter inte alltid nog för ensam vårdnad

Efter separation är det vanligt att föräldrar har svårt att samarbete. Det är dock ofta svårt för domstolar att fastslå att samarbetet är så dåligt att det bästa för barnet är att en av föräldrarna får ensam vårdnad. Här berättar vi om några fall där föräldrarna fick fortsatt ensam vårdnad, trots att de båda ansåg att de hade stora problem att samarbeta.

I regel så förutsätter gemensam vårdnad att föräldrarna kan kommunicera med varandra om barnen på ett hyfsat konfliktfritt sätt.

I det aktuella fallet, som avgjordes i Göta hovrätt, anförde båda parterna att de endast kommunicerade med varandra i yttersta nödfall, och då enbart via sms. Men både tingsrätten och hovrätten bedömde dock att detta räckte för att gemensam vårdnad kunde fortsätta.

Kommunicerade bara via sms

I hovrätten motiverades detta på följande vis: gemensam vårdnad kan bidra till att skaffa en god kontakt mellan barnen och föräldrarna. Dessutom ansåg man att konflikten inte var av den arten att den omöjliggjorde framtida samarbete om barnen. Kontakten som fanns beaktades också, även om den varit ytterst kortfattad via sms. Eftersom överlämningar och hämtningar dessutom fungerat så ansåg hovrätten att gemensam vårdnad var fullt rimligt.

I ett annat fall från hovrätten i västra Sverige hade föräldrarna ända sedan separationen, som skett för sju år sedan, haft stora svårigheter. En tidigare tvist hade resulterat i gemensam vårdnad, men modern väckte en ny talan där hon krävde ensam vårdnad. Hon fick även stöd i den utredning som gjordes i fallet. Pappan vill dock att det även i fortsättningen skulle vara gemensamt ansvar för barnen.

Båda föräldrarna var engagerade i sina barn

Även i detta mål kom dock hovrätten fram till beslut om gemensam vårdnad. Man ansåg att båda föräldrarna var engagerade och visade stor omsorg om sina barn. Dessutom hade de kunnat enas i en del frågor, trots att de hade bråkat om mycket. Dessutom trodde hovrätten att konflikten skulle bli ännu värre om modern fick ensam vårdnad. Föräldrarnas förmåga att sätta konflikten åt sidan och lösa praktiska problem talade enligt hovrätten för fortsatt gemensam vårdnad.

Sammanfattningsvis kan man säga att samarbetsproblemen bör påverka barnen på ett direkt sätt om de ska leda till beslut om ensam vårdnad. Svårigheter i kommunikationen räcker alltså inte för att det ska vara motiverat med ensam vårdnad. Dessutom arbetar svenska domstolar idag med att utveckla samarbetet mellan föräldrar genom olika former av stödinsatser.

6 Sep 2017