Hovrätten: Mamman får inte ensam vårdnad om dottern

Här berättar vi om en infekterad konflikt mellan två föräldrar där rätten till slut beslutade att mamman inte skulle få ensam vårdnad om dottern.

Efter två år av bråk och infekterade konflikter beslutade Hovrätten att pappan och mamman ska ha gemensam vårdnad om flickan, trots att de fortfarande har mycket svårt att samarbeta. Tidigare hade mamman tilldömts ensam vårdnad, men nu regleras umgänge och överlämningar i detalj.

Bedömer att flickan mår bra

Anledningen till att dottern i fortsättningen kommer att vårdas av båda föräldrarna? Hovrätten kom i sin bedömning fram till att flickan mår bra och blir väl omhändertagen hos båda föräldrarna. Man gjorde bedömningen att föräldrarna i framtiden kunde lägga konflikten åt sidan på ett sätt så att deras olika syn på saker och ting inte påverkar omhändertagandet om dottern.

Detta går stick i stäv mot den tidigare bedömningen i Tingsrätten, där mamman fick ensam vårdnad just på grund av samarbetsproblemen. Mamman hävdade i förhör att pappan varit kontrollerande och aggressiv både före och efter dotterns födelse. Pappan å sin sida hävdade att kvinnan tillsammans med sin familj har försökt att utesluta honom ur dotterns liv.

Överklagade till hovrätten

Efter överklagan togs fallet upp i hovrätten, som visserligen fastslog att det har förekommit konflikter, bland annat i samband med överlämningar. Men man anser samtidigt att de är av den arten att föräldrarna borde kunna samsas om de viktiga sakerna i dotterns liv ändå. Dessutom fastslår man att konflikterna inte helt kan skyllas på pappan, samt att utredningen inte kunde visa att dottern på något vis tagit skada av umgänget med pappan.

Dessutom underkände Hovrätten socialtjänstens vårdnadsutredning, som rekommenderade att mamman skulle få ensam vårdnad. Man ansåg att utredningen inte gjorts på ett objektivt sätt utan istället präglats av en vilja att lugna mamman och dämpa konflikten. Hovrätten ansåg att det förhållningssättet inte är korrekt, utan att man på ett förutsättningslöst sätt måste lyssna på båda sidor i en konflikt. Enligt hovrätten fanns det heller ingenting som tyder på samarbetsproblem när det handlar om vårdnaden. Därför detaljregleras nu pappans rätt till vårdad om dottern.

1 Mar 2017