Hovrätten upphävde dom om ensam vårdnad

Här berättar vi om ett fall där mamman först fick ensam vårdnad om den fyraårige sonen i Tingsrätten, eftersom hon saknade förtroende för pappan. Hovrätten gick därmed emot och beslutade om gemensam vårdnad.

Tvisten började när pojkens pappa vände sig till Stockholms tingsrätt för ett par år sedan. Han begärde då gemensam vårdnad om pojken. Han fick dock inget gehör och rätten beslutade att mamman även i fortsättningen skulle ha ensam vårdnad om sonen. Rätten resonerade så här: föräldrarna bor på olika orter och inte bott ihop under pojkens livstid. Relationen mellan de båda föräldrarna är full av problem och konflikter, men båda framstår trots detta som lämpliga vårdnadshavare för sonen.

Förtroende saknades

Enligt rätten så saknades det förtroendet mellan parterna som skulle behövas för att sonen skulle få trygghet i en situation med gemensam vårdnad. Man ansåg dessutom att det saknades en realistisk möjlighet för föräldrarna att samarbeta. Föräldrarna behövde dessutom tillsammans lösa de olika problem som fanns gällande sonen.

I Tingsrättens domskäl talas dessutom om att man tycker att det som framgått av föräldrarnas relation, samt att mamman inte har något förtroende för pappan, skulle skapa oro hos mamman. Detta skulle i sin tur ha en negativ inverkan på sonens välmående. Därför kom tingsrätten fram till att föräldrarna inte skulle ha gemensam vårdnad om sonen. En bedömning man dessutom delade med vårdnadsutredarna.

Hovrätten rev upp Tingsrättens dom

Pappan överklagade till Svea Hovrätt, som resonerade på ett helt annat sätt och rev upp den första domen. Enligt Hovrätten fanns det inga omständigheter som var tillräckligt starka för att tala för gemensam vårdnad. Man påpekar dessutom på grundregeln, där man med tanke på barnets bästa alltid riktar in sig på gemensam vårdnad till en början. Hovrätten instämde dessutom med den tidigare instansen om att både pappan och mamman är lämpliga vårdnadshavare för pojken.

Hovrätten kom därför fram till att mamman inte får ensam vårdnad om sonen. Sonen ska vårdas av båda föräldrarna, men pojken stadigvarande boende ska även i fortsättningen vara hos mamman, enligt överenskommelse.

Hovrätten var inte helt enig, en nämndeman gick emot och vill fastställa tingsrättens dom om ensam vårdnad.

Källa: Dagens juridik

13 Feb 2017