Hur gör man för att upphäva beslut om ensam vårdnad?

En vårdnadstvist är definitivt ingen lättsam historia att ta sig igenom. Det gäller alla parter och det som många glömmer är att den ofta drabbar de som är oskyldiga - nämligen barnen. Det är också därför man som förälder bör agera rationellt och vuxet, tänka ett extra varv och försöka hitta andra lösningar än att dra den andre föräldern inför Tingsrätten i jakt på att få ensam vårdnad. Ett exempel på en sådan lösning är att ta del av de samarbetssamtal som varje kommun i Sverige, enligt lag, är tvungen att erbjuda föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist.

Tingsrätten beslutar om vårdnad

I vissa fall finns det inga alternativ än att låta Tingsrätten göra en bedömning och komma med ett utslag gällande vårdnaden. Från rättens sida så ser man alltid till barnets bästa och det innebär i många fall att ett beslut om fortsatt gemensam vårdnad fortsätter. I vissa fall så kan dock exempelvis modern tilldelas ensam vårdnad. Det innebär att fadern tappar det juridiska ansvaret och att modern är den som fattar alla viktiga beslut gällande barnets framtid. Det innebär dock emellertid inte att fadern utesluts ur barnets liv.

Ett barn har rätt att träffa båda sina föräldrar och det innebär att det kommer att finnas en umgängesrätt att ta hänsyn till och respektera. Skulle fadern vilja upphäva beslutet om ensam vårdnad och även fortsatt stå som vårdnadshavare så krävs en överklagan till Hovrätten. Denna föregås av ett prövningstillstånd och ska lämnas in inom tre veckor efter att domen vunnit laga kraft. Några viktiga punkter att vara medveten om:

  • Överklagan ska vara utförlig, tydlig och innehålla relevanta och väsentliga fakta som rör fallet. Det kan innebära att man förklarar varför man anser att domen är orätt och pekar på att vissa fakta och detaljer utelämnats som kunde vara avgörande. Här är rådet att man tar juridisk hjälp för att utforma överklagan.

  • Nya vittnen och fakta: Skulle du vilja åberopa nya vittnen så är det möjligt. Men, det ska också presenterad väldigt starka skäl till varför dessa ska närvara - och framförallt till varför dessa inte kallades till Tingsrätten.

  • Skulle fallet bedömas som prejudicerande så har du också större chans att få ett prövningstillstånd.

  • Om prövningstillståndet beviljas och fallet ska upp i Hovrätten så kommer motparten att få en chans att bemöta- och presentera nya bevis. En jurist är alltid inkopplad från hovrättens sida och denne har satt sig in i ärendet och presenterar fakta för domarna; något som också är avgörande för själva prövningstillståndet.

  • Huvudförhandling: Många fall beslutas utan någon huvudförhandling (rättegång) och då domarna från Hovrätten upplever att de redan har de fakta och bevis som krävs för att fatta ett beslut i ärendet.

  • Juridisk expertis: Du bör alltid ha juridisk hjälp vid en vårdnadstvist eller för att överklaga ett beslut om ensam vårdnad. Av den enkla anledningen att det ger dig bättre chanser att se en dom som du blir nöjd med. Ett juridisk ombud fungerar även som ett stöd genom en av de absolut värsta processer man som förälder kan gå igenom.
Kompetent och erfaret juridiskt stöd
10 Oct 2018