Information om underhållsbidrag

Har man fått ensam vårdnad så har man rätt till underhållsbidrag. Det finns dock en hel del regler, lagar och praxis runt underhållsbidraget.

Underhållsbidraget betalas av föräldern som inte har barnet boende hos sig. Pengarna betalas till föräldern som har barnet boende hos sig, men pengarna är givetvis avsedda för de kostnader som barnet har. Tanken med bidraget är att det ska jämna ut de summor man måste göra för att vårda barnet när det bor endast hos en förälder. Underhållsbidrag ska betalas ut både om ni har gemensam vårdnad eller där en av föräldrarna har ensam vårdnad. När barnet fyller 18 år ska underhållsbidraget gå direkt till den personen.

Bidrag ska betalas ut när föräldrar flyttar isär

Ett barn har rätt till underhållsbidrag från dagen då föräldrarna flyttar isär och det bestäms att barnet eller barnen ska bo hos en av föräldrarna.

Underhållsbidrag kan dessutom betalas ut retroaktivt. Barnet kan ha rätt till ett underhållsbidrag till ett sammanlagt värde av maximalt tre år bakåt i tiden. Detta kan bli aktuellt exempelvis om det fastställs vem som är fadern i ett senare skede av barnets liv. När man ska bestämma underhållsbidragets storlek så tar man också hänsyn till den aktuella förälderns betalningsförmåga.

F-kassan tar beslut

Beräkning och beslut om underhållsbidrag utförs av Försäkringskassan. Bidraget räknas om en gång om året för att det ska vara anpassat till förändrade penningvärden. Ett flertal olika faktorer ingår i beräkningen, främst föräldrarnas nuvarande ekonomi och vilka behov barnet har. Vad barnet behöver pengar för bestämmer båda föräldrarna: mat, kläder och annat nödvändigt kan det handla om. Notera att båda föräldrarnas inkomst räknas in när bidragssumman ska bestämmas. Om föräldrarna inte lyckas komma överens vilken summa som räcker för att täcka barnets behov så finns det beräkningar hos konsumentverket som man kan utgå ifrån.

Avtal vanligast

Själva underhållsbidraget fastställs oftast genom ett avtal, men frågan kan också avgöras i domstol, detta i fall när det har uppstått en vårdnadstvist.

Om man inte är nöjd med underhållsbidrag så kan man ansöka om jämkning i domstol. Här bör man dock vara medveten om att det kan leda till en stor kostnad i form av juridiskt bistånd.

21 Jul 2020