Kort genomgång av en vårdnadstvist

Vad innebär egentligen ett interimistiskt beslut i en tvist om ensam eller gemensam vårdnad? Här svarar vi kortfattat på den frågan och går även in på en del annat som rör vårdnadstvister.

Ett interimistiskt beslut är i en vårdnadstvist samma sak som ett tillfälligt beslut. Det gäller tills vidare fram till dess att en domstol fattat beslut i frågan.

En vårdnadstvist innehåller ett flertal olika formella steg och ofta kan det ta ganska länge innan rätten kommer fram till ett beslut. Medan parterna väntar så kan det fattas ett tillfälligt beslut, om det finns skäl till detta. Detta är vad som kallas ett interimistiskt beslut.

En vårdnadstvist inleds alltid med att man försöker nå fram till ett samförstånd. De tvistande parterna, det vill säga föräldrarna, kan exempelvis få hjälp av kommunen att hitta en lösning som alla kan gå med på. Samarbetssamtal eller medling är två metoder som erbjuds. Kommer man ändå inte överens om vem som ska få ensam vårdnad eller om den ska bli gemensam så kan det krävas en rättsprocess.

Processen i en vårdnadstvist ser ofta ut så här:

• Samförståndsförsök i form av ett samarbetssamtal

• En av parterna lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten.

• Muntlig förberedelse. Den består av en eller flera förhandlingar plus eventuell prövotid.

• Eventuellt interimistiskt (tillfälligt) beslut.

• Fler muntliga förhandlingar plus eventuell utvärdering av det interimistiska beslutet.

• Vårdnadsutredning (brukar ta ungefär fyra månader, utförs av Familjerätten och inkluderar hembesök och samtal med BVC).

Utredningen ger underlag till rätten

Meningen med vårdnadsutredningens är att ge domstolen möjlighet att bedöma vad som barnets bästa. Viktigt är att man utgår från barnets behov av kontakt med båda föräldrarna. Risk för övergrepp mot barnet eller att det far illa på något annat sätt vägs mot detta. Vårdnadsutredningen har ofta stor betydelse för den slutgiltiga domen.

Man utgår från barnets behov av att ha kontakt med och känna samhörighet med båda föräldrarna. Mot detta väger man in risken för att barnet ska utsättas för övergrepp, bli bortfört eller fara illa på andra sätt. Utredningen har stor tyngd för domstolens beslut.

Därefter fortsätter processen enligt följande: 

• Huvudförhandling i tingsrätten.

• Domen kommer efter ungefär två veckor. Behandlar vårdnad, boende och även umgänge.

• Ansökan om verkställighet.

22 Jun 2017