Omständigheter som kan leda till ensam vårdnad, del 1

Vilka omständigheter kan leda till att en förälder får ensam vårdnad om ett barn?

Det kan handla om sjukdom, frånvaro eller missbruk som gör att föräldern inte kan ta hand om sitt barn på ett bra sätt. Här är några andra omständigheter som kan leda till ensam vårdnad, med exempel på domar från svenska domstolar.

Samarbetssvårigheter kan göra att ensam vårdnad rekommenderas

Samarbetssvårigheter mellan föräldrarna är en vanlig anledning till att rättsfall slutar med att den ena föräldern tilldöms ensam vårdnad. I ett fall i Högsta Domstolen fick mamman ensam vårdnad av sitt barn. Domstolen motiverade detta med portalparagrafen att barnets bästa ska avgöra alla beslut om vårdnad. Barnets bästa ska enligt HD bedömas från fall till fall, men särskild vikt ska läggas vid att barnet ska få tillfälle att träffa båda föräldrarna. I detta fall bedömde dock domarna i HD att föräldrarnas konflikter var så allvarliga och dominerande i alla lägen att man ansåg att det var bäst för dottern att mamman fick ensam vårdnad.

Förekomst av våld

Här exemplifierar vi med ett fall som avgjordes i Högsta Domstolen. En tvåbarnsmamma drabbades av psykisk sjukdom, överföll sambom med kniv och dömdes till rättspsykiatrisk vård för dråpförsök. HD tilldömde pappan ensam vårdnad av barnen. Pappan har berättat att han fortfarande är rädd för mamman och inte vill ha något med henne att göra överhuvudtaget. I ett sådant fall är gemensam vårdnad inte möjligt med tanke på barnets bästa och därmed fick pappan ensam vårdnad. Mamman fick dock träffa flickan även i fortsättningen och även ta del av upplysningar om bland annat hennes skolgång.

Bristande trovärdighet hos en förälder

I en dom i Hovrätten dömdes en mamma till ensam vårdnad av sina barn. En starkt bidragande orsak till detta var att mannen tagit till rena lögner som han tyckte gagnade hans sak. Detta gjorde att rätten ansåg att hans trovärdighet försämrades betydligt. Man misstänker att han manipulerat barnen att beskylla sin morfar för övergrepp som inte har ägt rum. Trots parets allvarliga konflikt så bedöms mamman vara en god vårdnadshavare och fick därmed ensam vårdnad av barnen.

Här kan du läsa mer om omständigheter som kan leda till att en förälder döms till ensam vårdnad om barn.

1 Sep 2020