Riskbedömning i vårdnadstvister

I samband med vårdnadstvister görs alltid en riskbedömning där det ska utredas om en av föräldrarna ska få ensam vårdnad om barnet. Det är då domstolens uppgift att bedöma om barnet skulle fara illa om en förälder får vårdnaden, boendet eller umgänget. Dessa är de olika faktorer som rätten ska se över i en sådan riskbedömning:

Risk för övergrepp

• Domstolen ska beakta om barnet eller någon annan familjemedlem har utsatts eller riskerar att utsättas för övergrepp. Här syftas på såväl fysiska, psykiska som sexuella övergrepp. Hänsyn ska alltså tas till om en förälder utsätter den andra föräldern eller något av barnen (syskon eller styvsyskon) för övergrepp. Dock måste övergreppen vara av en viss grad för att beaktas. En örfil som utdelats för flera år sedan lär i de flesta fall betraktas som för ringa för att beaktas. Man måste också tänka på att det i många fall kan vara svårt att bevisa att övergrepp har ägt rum.

Risk för att föras bort

• Domstolen ska dessutom beakta om det finns risk att barnet kommer att bortföras eller hållas kvar av endera föräldern. Här menar man att en förälder tar med sig barnet till sitt hemland utan att ha fått tillstånd att göra det av den andra föräldern. Ett scenario som inträffar är att en förälder gett tillstånd till en semesterresa till hemlandet. Men det slutar med att föräldern stannar i hemlandet med barnet, eller lämnar det hos en släktning. Hot om att ta med sig barnet utomlands och aldrig återvända är ganska vanliga i vårdnadstvister, även om det i den flesta fall inte förverkligas. Det är också svårt att på förhand bevisa att en förälder har för avsikt att försvinna med barnet.

Risk för missbruk

• Domstolen måste självklart också riskbedöma om barnet kan fara illa på andra sätt hos den ena föräldern. Missbruk av alkohol/narkotika eller psykisk sjukdom är saker man tittar på här. Även detta kan vara mycket svårt att bevisa rättsligt. Har exempelvis fadern missbrukat under förhållandet så kan det vara så att ingen utanför familjen noterat det. Om fadern då nekar till missbruket finns risken att domstolen inte kommer att beakta vad mamman säger i riskbedömningen.

Risk för bristande omsorg

• Även bristande omsorg om barnet bör beaktas i en riskbedömning. Det kan handla om att det ena föräldern inte ger barnet tillräckligt med mat eller ordentliga kläder till skolan. Även här kan bevisningsproblematik finnas.

Det är vanligt att föräldrar hävdar att det är riskabelt för barnet att bo hos den andra föräldern. Dock kräver domstolen starka och tydliga bevis för att det ska bedömas som en risk. Beviskraven är inte lika höga som i ett brottmål, men ändå mycket höga och det finns alltid en risk att barnet får tillbringa tid med en förälder som riskerar barnets välbefinnande.

3 Oct 2017