Socialtjänstens roll i en orosanmälan

När Socialtjänsten får in en orosanmälan är det det deras skyldighet att utreda och vidta de åtgärder som behövs för att skydda barnet. Samma dag som anmälan kommer in skall man göra en bedömning ifall barnet är behov av direkt skydd, som till exempel om anmälan gäller våld i hemmet. Beslutet att inleda en utredning skall bestämmas högst två veckor efter att anmälan inkommit. Alla anmälningar leder inte till utredningar. Socialtjänsten pratar med vårdnadshavarna, barnet och ibland andra vuxna i barnets närhet för att komma fram till en lösning som är bra för barnet.

När skall man göra en orosanmälan?

Om man misstänker att ett barn eller en ungdom far illa så skall man anmäla det till Socialtjänsten, det står i lagen. Vissa yrkespersoner inom skola, vård och omsorg har en plikt att anmäla om de misstänker att det inte står rätt till, annars begår de tjänstefel. Det finns inga regler för hur en anmälan ska göras men det rekommenderas att den görs skriftligen. Privatpersoner kan vara anonyma när de gör en anmälan men om en person anmäler i egenskap av till exempel läkare, lärare eller polis så kan den inte vara anonym. Om man arbetar som sjuksköterska men hör något om att grannens barn far illa i en privat konversation så behöver man inte anmäla, men det rekommenderas för barnens skull.

Vad betyder SoL och LVU?

SoL står för Socialtjänstlagen. Den innebär att man kan får rätt till stöd och hjälp om man har svårt att få vardagen att gå ihop. Socialtjänstlagen skall främja människors ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och deltagande i samhället. Vanliga stöd man kan få är till exempel hemtjänst, ledsagning, boendestöd, kontaktperson och bostad med särskild service.

LVU betyder lag med särskilda bestämmelse om vård av unga. Det är en lag som gäller barn över 15 år. Den är ett komplement till SoL. Lagen finns för att kunna trygga alla barns rätt till en trygg och gynnsam uppväxt. Om inte socialtjänsten, vårdnadshavarna och barnet kan komma överens så kan LVU tillämpas. För att LVU skall träda i kraft så behöver tre kriterier uppfyllas.

  • Det behöver finnas missförhållanden i barnets hemmiljö eller kring barnets beteende.

  • Missförhållandena skall medföra en risk för barnets hälsa och utveckling

  • Vård kan inte ges till barnet frivilligt.

Barn som blir omhändertagna enligt LVU placeras i ett annat boende utanför hemmet och får vård. Varje år omhändertar Socialtjänsten cirka 8000 barn.

Barnkonventionen är lag i Sverige

Sedan den 1 januari 2020 så är Barnkonventionen lag i Sverige. Det betyder att barn har fått ett starkare juridiskt skydd. Barnkonventionen omfattar 54 artiklar men går att sammanfatta med fyra av dem:

  • Barns lika värde och rättigheter

  • Barnets bästa skall alltid gå först

  • Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling

  • Barns rätt att bilda och uttrycka egna åsikter.

Att Barnkonventionen blivit lag innebär egentligen inga nya lagar utan det att de lagar som finns för att skydda barn stärks.

Kompetent och erfaret juridiskt stöd
8 Nov 2021