Umgängesrätt | Detta gäller

Umgängesrätt innebär att barnet har rätt att träffa båda föräldrarna och att föräldrarna har en rättighet - och i viss mån också en skyldighet - att vara en del av barnens liv.

Umgängesrätt handlar om barnens rättigheter

Vid en skilsmässa där barn finns inom äktenskapet så har föräldrarna även fortsatt gemensam vårdnad. Det innebär att man tillsammans fattar alla viktiga beslut rörande barnets framtid och att man gemensamt - men i varsitt hem - borgar för att barnet har mat på bordet, försörjning, kärlek och allt annat som barnet i fråga, enligt FN:s barnkonvention, har rätt till. Från statens sida så ser man gemensam vårdnad som det bästa alternativet för barnet. Men, det är inte alltid det bästa alternativet rent praktiskt.

I vissa fall så inträffar olika saker som sätter frågetecken kring vårdnadsformen. Det kan komma att innebära att en förälder stämmer den andra och genom detta - samt naturligtvis att den andra motsätter sig - också inleder en vårdnadstvist. Skulle en sådan (som ofta tar tid att lösa) ge ett utfall att exempelvis modern ska ha ensam vårdnad så är det också modern i fråga som på egen hand bär det juridiska ansvaret och är den som fattar de beslut som rör barnets framtid.

Emellertid så innebär inte ett beslut om ensam vårdnad att fadern utesluts. Det finns fortfarande en punkt som kallas umgängesrätt och det innebär att barnet har rätt att träffa sin far och att fadern i fråga också har en rättighet - och i viss mån också en skyldighet - att vara en del av sitt barns liv. Den avgörande skillnaden är att han inte längre är med och fattar besluten som rör sitt barns framtid; han är inte längre vårdnadshavare.

Umgängessabotage är tyvärr inte ovanligt

I en perfekt värld så kan således ett barn fortsätta träffa och umgås med båda sina föräldrar även efter en skilsmässa och trots att ensam vårdnad tilldelats den ena föräldern. Det är en rättighet. Hur-, var och när umgänget ska ske ska finnas reglerat och föräldrarna kan exempelvis ta hjälp av Familjerätten för att skriva ett juridiskt bindande avtal som reglerar detta.

Tyvärr så finns det problem i detta och inte sällan så yppar sig problematiken genom ett så kallat umgängessabotage. Rent praktiskt så kan det innebära att varje enskild - och överenskommen - träff mellan barnet och fadern (som vi hade som exempel) ställs in med kort varsel. Det kan bero på sjukdom, att modern plötsligt fått feber, att barnet drabbats av magsjuka eller att det hela tiden planeras in någon typ av aktivitet som sammanfaller med det planerade datumet. Träffen i fråga skjuts upp och proceduren upprepas gång på gång. Ett klassiskt umgängessabotage som drabbar både fadern och barnet.

Ett annat exempel på detta handlar om att modern smutskastar fadern och projicerar sina egna känslor inför fadern på barnet. Då fadern aldrig får en chans att bemöta eller försvara sig så har också snart en ond cirkel skapats där barnet känner olust inför att träffa- och umgås med sin pappa.

Umgängessabotage är allvarligt. Så allvarlig att man de facto kan bli av med vårdnaden om sitt barn. Skulle fadern ta detta vidare och kräva en umgängesutredning där man kommer fram till att ett uppenbart umgängessabotage faktiskt föreligger så finns också goda skäl till att se över vårdnaden och om modern verkligen är lämplig som ensam vårdnadshavare.

Till mångt och mycket så handlar om vårdnadssabotage - och vissa vårdnadstvister - om att föräldern sätter sina egna känslor högre än barnens rättigheter. Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Där måste de egna känslorna stå tillbaka.

Kompetent och erfaret juridiskt stöd
10 Nov 2020