Vem bestämmer vilken skola barnet ska gå i?

Skilsmässor och de vårdnadstvister som inte sällan blir följden av dessa leder till en hel del svåra beslut när det handlar om barnen. Vart ska barnen bo, hur ska tiden med barnet fördelas mellan föräldrarna. Det uppstår många olika praktiska problem när föräldrar har gemensam vårdnad.

Här ska vi titta på en fråga som ofta leder till konflikter: vem är det egentligen som bestämmer vilken skola barnet ska gå i?

Rätt och skyldighet att bestämma

Barnets vårdnadshavare har både rätten och skyldigheten att bestämma i frågor som har så kallad ingripande betydelse för barnet. Med detta menas då frågor som är viktiga för barnets trygghet och framtid, som bland annat skolgående och boende. Vid gemensam vårdnad är det alltså mycket viktigt att föräldrarna är överens om de grundläggande förutsättningarna i barnets liv. Den andra föräldern kan med andra ord inte flytta barnet till en ny skola eller ort utan den andre förälderns medgivande.

Men hur ska man då gå tillväga om det blir en konflikt om vilken skola barnet ska gå i? Exempelvis om den ena föräldern vill att barnet ska gå i en ny skola nära båda föräldrarnas hem, medan den andra tycker att barnet ska fortsätta i en skola i en förort där det har gått tidigare och redan har vänner och en bekant miljö?

Vårdnad regleras i föräldrabalken

Regler om vårdnad, boende och umgänge och regleras främst i Föräldrabalken. Utgångspunkten i dessa frågor är alltid barnets bästa, vidare ska man också ta hänsyn till vad barnet själv vill. Ju äldre barnet är, desto större vikt läggs vid dess egen vilja.

I detta fall har föräldrarna gemensam vårdnad och måste därför komma till ett gemensamt beslut om alla barnets personliga angelägenheter. Eftersom byte av skola är av ingripande betydelse för barnet så får inte en vårdnadshavare ensam fatta beslut, såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Det är alltså höga krav som ställs för att en förälder ska kunna fatta ett eget beslut om barnets skolgång.

Kan inte genomföras om en vägrar

I ett fall där den ena föräldern vägrar att gå med på ett skolbyte så kan alltså detta inte genomföras. Det finns inga möjligheter att tvinga en vårdnadshavare till något den inte vill.

En lösning om det låser sig i skolfrågan eller någon annan vårdnadsfråga är att vända sig till kommunen för samarbetssamtal där ni får hjälp med att hitta ett samförstånd i frågan. En annan mer drastisk väg att gå är att du väcker talan i rätten för att få till en ändring. Barnets bästa är avgörande för rättens beslut. Men domstolen ska också beakta alla sakfrågor och även lyssna på barnets önskemål, med beaktande av åldern och grad av mognad.

Kompetent och erfaret juridiskt stöd
14 Sep 2021